Services

บริการของเรา

 

ให้บริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ  และผู้ป่วยระยะพักฟื้นหลังผ่านกระบวนการรักษาในโรงพยาบาลแล้ว ทุกกลุ่มอายุ ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งด้านกิจวัตรประจำวันทั่วไป และทางด้านการบริบาลดูแลสุขภาพ เช่น กายภาพ ฟื้นฟูสภาพร่างกาย และจัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพจิตใจ  ตลอดจนการให้บริการแก่ผู้ป่วยระยะฟื้นฟู ที่ผ่านจากกระบวนการรักษาแล้วในโรงพยาบาลทั่วไป และผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่างๆ ที่ครอบครัวอาจขาดบุคคลที่จะสามารถให้การดูแลได้ตลอดเวลา ผู้สูงอายุและบุคคลที่ท่านรักจะได้รับการดูแลอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการพยาบาล และด้วยความรัก ความอบอุ่นเสมือนบุคคลในครอบครัวเดียวกัน บริการที่ท่านจะได้รับ เช่น กายภาพฟื้นฟูสุขภาพ กิจกรรมนันทนาการดูแลร่างกายและจิตใจ การดูแลความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันฯ


จำนวนเตียงให้บริการทั้งหมด 70 เตียง
บริการที่จะได้รับ
บริการหลัก
– ห้องพักเตียงเดี่ยวพิเศษ พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวก
– บริการการดูแลโดย Caregiver
– บริการด้านการดูแลความเป็นอยู่ในกิจวัตรชีวิตประจำวัน
– บริการดูแลความสะอาดเสื้อผ้า เครื่องนอน ของใช้
– บริการด้านข่าวสาร เทคโนโลยี ทุกวัน
– บริการชมสวน ทุกวัน
– บริการด้านอาหาร 3 มื้อ+อาหารว่าง 1 มื้อ
– บริการดูแลด้านยาประจำตัว
– บริการ VDO. conference กับครอบครัว
– บริการตรวจเยี่ยมสุขภาพโดยแพทย์
– บริการกายภาพบำบัด(โดยนักกายภาพ) 3 ครั้งต่อสัปดาห์ (ขึ้นอยู่กับสภาพความพร้อมของผู้รับบริการ)
– บริการกิจกรรมนันทนาการ ทุกวันทำการ (ขึ้นอยู่กับสภาพความพร้อมของผู้รับบริการ)

บริการเงื่อนไขพิเศษ
1. ซื้อเหมาแพ็คเก็จการดูแลตลอดชีพ
การพักตลอดชีพในห้องรวมมาตรฐาน
– รับตั้งแต่อายุตั้งแต่ 75 ปีขึ้นไป
– แบ่งชำระได้ไม่เกิน 3 เดือน
– ราคา ติดต่อสอบถามฝ่ายขาย
การพักตลอดชีพในห้องพิเศษ 2 เตียง
– รับตั้งแต่อายุตั้งแต่ 75 ปีขึ้นไป
– แบ่งชำระได้ไม่เกิน 3 เดือน
– ราคา ติดต่อสอบถามฝ่ายขาย
การพักตลอดชีพในห้องพิเศษ 3 เตียง
– รับตั้งแต่อายุตั้งแต่ 75 ปีขึ้นไป
– แบ่งชำระได้ไม่เกิน 3 เดือน
– ราคา ติดต่อสอบถามฝ่ายขาย
การพักตลอดชีพในห้องVIP เตียงเดี่ยวพิเศษ
– รับตั้งแต่อายุตั้งแต่ 75 ปีขึ้นไป
– แบ่งชำระได้ไม่เกิน 3 เดือน
– ราคา ติดต่อสอบถามฝ่ายขาย
สอบถามฝ่ายขาย : 092-280-8052 หรือ 062-118-9815 หรือ 093-582-5355
เงื่อนไข : หากเสียชีวิต ถือว่าสัญญาให้บริการครบสิ้นสุดลง

จำนวนเตียงทั้งหมด 16 เตียง
บริการที่จะได้รับ
บริการหลัก
– ห้องพักพิเศษ 2 เตียง พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวก
– บริการการดูแลโดย Caregiver
– บริการด้านการดูแลความเป็นอยู่ในกิจวัตรชีวิตประจำวัน
– บริการดูแลความสะอาดเสื้อผ้า เครื่องนอน ของใช้
– บริการด้านข่าวสาร เทคโนโลยี ทุกวัน
– บริการชมสวน ทุกวัน
– บริการด้านอาหาร 3 มื้อ+อาหารว่าง 1 มื้อ
– บริการดูแลด้านยาประจำตัว
– บริการ VDO conference กับครอบครัว
– บริการตรวจเยี่ยมสุขภาพโดยแพทย์
– บริการกายภาพบำบัด(โดยนักกายภาพ) 2 ครั้ง/สัปดาห์ (ขึ้นอยู่กับสภาพความพร้อมของผู้รับบริการ)
– บริการกิจกรรมนันทนาการ ทุกวันทำการ (ขึ้นอยู่กับสภาพความพร้อมของผู้รับบริการ)
สอบถามฝ่ายขาย : 092-280-8052 หรือ 062-118-9815 หรือ 093-582-5355
เงื่อนไข : หากเสียชีวิต ถือว่าสัญญาให้บริการครบสิ้นสุดลง

จำนวนเตียงทั้งหมด 24 เตียง
บริการที่จะได้รับ
บริการหลัก
– ห้องพักพิเศษ 3 เตียง พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวก
– บริการการดูแลโดย Caregiver
– บริการด้านการดูแลความเป็นอยู่ในกิจวัตรชีวิตประจำวัน
– บริการดูแลความสะอาดเสื้อผ้า เครื่องนอน ของใช้
– บริการด้านข่าวสาร เทคโนโลยี ทุกวัน
– บริการชมสวน ทุกวัน
– บริการด้านอาหาร 3 มื้อ+อาหารว่าง 1 มื้อ
– บริการดูแลด้านยาประจำตัว
– บริการ VDO conference กับครอบครัว
– บริการตรวจเยี่ยมสุขภาพโดยแพทย์
– บริการกายภาพบำบัด(โดยนักกายภาพ) 2 ครั้ง/สัปดาห์ (ขึ้นอยู่กับสภาพความพร้อมของผู้รับบริการ)
– บริการกิจกรรมนันทนาการ ทุกวันทำการ (ขึ้นอยู่กับสภาพความพร้อมของผู้รับบริการ)
สอบถามฝ่ายขาย : 092-280-8052 หรือ 062-118-9815 หรือ 093-582-5355
เงื่อนไข : หากเสียชีวิต ถือว่าสัญญาให้บริการครบสิ้นสุดลง

จำนวนเตียงทั้งหมด
ห้องรวมสามัญชาย 16 เตียง
ห้องรวมสามัญหญิง 16 เตียง
บริการที่จะได้รับ
บริการหลัก
– ห้องพักสามัญเตียงรวม พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวก
– บริการการดูแลโดย Caregiver
– บริการด้านการดูแลความเป็นอยู่ในกิจวัตรชีวิตประจำวัน
– บริการดูแลความสะอาดเสื้อผ้า เครื่องนอน ของใช้
– บริการด้านข่าวสาร เทคโนโลยี ทุกวัน
– บริการชมสวน ทุกวัน
– บริการด้านอาหาร 3 มื้อ+อาหารว่าง 1 มื้อ
– บริการดูแลด้านยาประจำตัว
– บริการ VDO conference กับครอบครัว
– บริการตรวจเยี่ยมสุขภาพโดยแพทย์
– บริการกายภาพบำบัด(โดยนักกายภาพ) 1 ครั้ง/สัปดาห์ (ขึ้นอยู่กับสภาพความพร้อมของผู้รับบริการ)
– บริการกิจกรรมนันทนาการ ทุกวันทำการ (ขึ้นอยู่กับสภาพความพร้อมของผู้รับบริการ)
สอบถามฝ่ายขาย : 092-280-8052 หรือ 062-118-9815 หรือ 093-582-5355
เงื่อนไข : หากเสียชีวิต ถือว่าสัญญาให้บริการครบสิ้นสุดลง

บริการเสริมที่ผู้รับบริการประสงค์จะขอรับเพิ่มเติมจากเดิม ที่มีให้ไว้ในแพ็คเก็จราคาห้องพักต่อเดือนอยู่แล้ว โดยผู้รับบริการสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับบริการเพิ่มเติมในอัตราราค่าธรรมเนียมต่อครั้งตามอัตราที่กำหนดไว้ (ติดต่อเคาน์เตอร์สำนักงานธุรการพยาบาล)

บริการเสริมที่สามารถขอรับเพิ่มเติมได้ เช่น

 1. กายภาพ
 2. นวดแผนไทย
 3. ดนตรี
 4. ธรรมะ
 5. สมุนไพร
 6. โภชนาการอาหารพิเศษ
 7. รำลึก
 8. บริการตรวจสุขภาพโดยแพทย์

 บริการเสริมด้านเวชภัณฑ์/อุปกรณ์เสริมที่ผู้รับบริการประสงค์จะขอรับเพิ่มเติมจากเดิม ที่มีไว้ในแพ็คเก็จราคาห้องพักต่อเดือนอยู่แล้ว  โดยผู้รับบริการสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับบริการเพิ่มเติมในอัตราราค่าธรรมเนียมต่อครั้งตามอัตราที่กำหนดไว้ (ติดต่อเคาน์เตอร์สำนักงานธุรการพยาบาล)  

 • บริการเสริมที่สามารถขอรับเพิ่มเติมได้ เช่น

– ที่นอนลม 
– เครื่องให้ออกซิเจนไฟฟ้า (คิดตามอัตราเช่าปริมาณการผลิตออกซิเจน)
– แพมเพิร์ต(ผ้าอ้อมผู้ใหญ่)
– ชุดทำแผล(Dressing set) 
– เวชภัณฑ์อื่นๆ เคาน์เตอร์

Trusted to care

Be who you’ve always been

บริการหลัก

บริการเสริม

เงื่อนไขบริการ

1. ผู้รับบริการต้องทำสัญญาขอรับบริการดังนี้

 • ห้องวีไอพีพิเศษ สัญญาบริการขั้นต่ำ 1 เดือน
 • ห้องพิเศษสองเตียง สัญญาบริการขั้นต่ำ 1 เดือน
 • ห้องพิเศษสามเตียง สัญญาบริการขั้นต่ำ 1 เดือน
 • ห้องรวมมาตรฐาน สัญญาบริการขั้นต่ำ 1 เดือน

2. ค่าบริการประจำเดือน หมายรวมถึงเฉพาะ ค่าบริการห้องพัก การดูแลโดยCaregiver และบริการการดูแลทั่วไปที่รวมอยู่ในแพ็คเก็จราคาต่อเตียงผู้ป่วยต่อห้องพักเท่านั้น
3. ค่าบริการประจำเดือนไม่ถือรวมรายการของใช้สิ้นเปลือง เช่น ผ้าอ้อมผู้ใหญ่(แพมเพิร์ต) ถุงมือ อุปกรณ์การทำแผล สำลี เวชภัณฑ์สิ้นเปลืองฯ ที่เกิดในกระบวนการดูแลในระหว่างเดือน เนอร์สซิ่งโฮมจะแจ้งยอดชำระแยกจากค่าบริการรายเดือน
4. ค่าบริการประจำเดือนไม่ถือรวมรายการค่าบริการส่งโรงพยาบาลด้วยเหตุในกรณีฉุกเฉินต่างๆ เช่น ค่ารถพยาบาล/รถนำเที่ยวฯ
5. สงวนสิทธิบริการงดให้บริการสำหรับผู้ขอรับบริการที่ติดเชื้อ HIV วัณโรค โรคเรื้อน หรือโรคติดเชื้ออันตราย (ผู้รับบริการต้องมีผลตรวจทางการแพทย์ครั้งล่าสุดไม่เกิน 45 วัน) มาแสดง. หรือรับการตรวจสุขภาพแรกเข้าในราคา 400 บาท

เอกสารและหลักฐานการสมัครรับบริการ

1.สำเนาบัตรประชาชน ผู้ป่วย/ผู้สูงอายุ  1 ฉบับ
2.สำเนาผลการตรวจสุขภาพ (ระยะไม่เกิน 45 วัน)

2.1 ผลตรวจโดยแพทย์/ผลความดันโลหิต/ประวัติการรักษา
2.2 ผล X-ray ปอด
2.3. ผลตรวจยืนยัน HIV และ HBV
2.4 ผลตรวจเลือดปัสสาวะ
  – CBC,Sugar,BUN,Creatinine,Lipid,LFT,Uric
  – Urine Analysis

เอกสารและหลักฐานของบุตร/ญาติ/ครอบครัว/คนค้ำประกัน/ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

 • สำเนาบัตรประชาชน ของบุตร (คนที่ 1 )
 • สำเนาบัตรประชาชน ของบุตร (คนที่ 2 )
 • สำเนาบัตรประชาชน ของผู้ค้ำประกัน (ญาติ คนที่ 3 )

เงื่อนไข(เบื้องต้น)

1. ผู้สูงอายุ/ผู้ป่วย ไม่ควรนำทรัพย์สินของมีค่า ติดตัวมาในการเข้าพักรับบริการ เพื่อป้องกันการสูญหาย ซึ่งควรจะมามาเฉพาะของใช้ที่จำเป็นฯ
2. ผู้สนับสนุน หรือญาติ ต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริง เพื่อประโยชน์ของผู้สูงอายุ/ผู้ป่วย ในรับความช่วยเหลือดูแล
3. การเข้าพักใน ยู.เอ็น.เอช.เนอร์สซิ่งโฮม เป็นการเข้าพักเพื่อพักผ่อนฟื้นฟูสุขภาพกาย และจิตใจ ไม่ใช่การเข้าพักเพื่อรักษาโรค
4. ยู.เอ็น.เอช.เนอร์สซิ่งโฮม ขอสงวนสิทธิ์ การดูแลค้างคืน เฉพาะเจ้าที่  ญาติสามารถมาเยี่ยมดูแลได้ตามระเบียบเวลาที่กำหนดให้
5. หากเกิดกรณีฉุกเฉิน อันประเมินได้ว่า ผู้สูงอายุ/ผู้ป่วย อาจจะมีอันตรายแก่ชีวิต ญาติและครอบครัวยินยอมให้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์ได้ทันที
6. หากกรณีเจ็บป่วยธรรมดาไม่รุนแรง ยู.เอ็น.เอช.เนอร์สซิ่งโฮม จะนำผู้ป่วยเข้าประเมินที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์ก่อน และแจ้งทบทวนการประเมินกับญาติ หากญาติประสงค์ให้ส่งต่อโรงพยาบาลอื่น ทางยู.เอ็น.เอช.เนอร์สซิ่งโฮม จะดำเนินการส่งตามความประสงค์
7. การนำผู้สูงอายุ/ผู้ป่วย พบแพทย์ตามตารางนัดของแพทย์ประจำตัว ครอบครัว และญาติยินยอมให้ยู.เอ็น.เอช.เนอร์สซิ่งโฮม เป็นผู้ดำเนินการทั้งพาผู้ป่วยไป-และนำกลับ